Program za decu


PROGRAM ZA DECU

Podrška deci i porodici

 

CPZV je prepoznatljiv po inovativnim projektima i uslugama. Mi se bavimo inoviranjem postojećih i iniciranjem novih sistema podrške deci i porodici na lokalnom, ali i nanacionalnom nivou. Uključeni smo u sve inicijative, politike i mreže kojima se promovišu prava dece, daje podrška trudnicama i dojiljama i informišu i jačaju kapaciteti roditelja.

Strateški cilj programa za decu je doprinos unapređenju brige o deci i porodici na lokalnom i nacionalnom nivou, i taj cilj realizujemo kroz nekoliko inicijativa.

Centar za rani razvoj (CRR) - podrška ranom razvoju dece od 0-6 godina. Ovaj program realizujemo u našim prostorijama ali i u neformalnim romskim naseljima na teritoriji grada Novog Sada. Opšti cilj ovih aktivnosti je jačanje roditeljskih kompetencija iz ciljne grupe kroz stručni, savetodavni i edukativni rad, stimulacija ranog razvoja dece kroz radionice i osnaživanje roditelja, kao i uspostavljanje saradnje sadrugim pružiocima usluge u cilju pružanj aholističke podrške porodicama i deci iz ciljne grupe. Posebno smo usmereni na decu i porodice koje pripadaju marginalizovanim društvenim grupama. Takođe je uspostavljena saradnja sa PU “ Radosnodetinjstvo” da se deo ovih aktivnosti, od septembra 2015 godine, sprovodi u njihovim prostorijama, sa grupom dece koja nisu upisana u vrtić.

Leto na naselju - CPZV sprovodi vaninstitucionalne programe za decu tokom letnjeg raspusta. 

CPZV je od samog početka postojanja organizacije aktivno uključena u MODS- Mrežu organizacija za decu Srbije, a od novembra 2014. kada je MODS mreža registrovana i dobila zvanični formalni status smo u Upravnom odboru MODS. Takođe, u okviru MODS koordiniramo radom tematske grupe „Siromaštvo i socijalna isključenost dece“.

Intersektorska mreža za decu u Novom Sadu -  Od aprila 2014. godine CPZV radi na formiranju intersektorske mreže za decu u Novom Sadu.U proces umrežavanja uključilo se preko 20 lokalnih institucija i organizacija civilnog društva, a osnovna svrha mreže je uspostavljanje strateškog i sistematskog okvira za unapređenje položaja dece u Novom Sadu kroz uspostavljanje fleksibilnog modela saradnje aktera na lokalnom nivou, osmišljenog prema konkretnim potrebama i okolnostima dece. 28. Aprila 2015. i zvanično je potpisan protokol o saradnji aktera usmerenih na decu u gradu Novom Sadu. Mreža ima redovne sastanke  na dva meseca, a prema potrebi se češće organizuju.

 

Novosadska mreža za decu

Novosadska mreža za decu

Više

Sponzori i donatori

Pojedinici i preduzeća bez kojih ovo ne bi bilo moguće

Više


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE